TÀI LIỆU HỘI THẢO "HỢP TÁC XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC"

Vui lòng click để tải các tài liệu của Hội thảo "Hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt nam - Hàn quốc"

1. Chương trình Hội thảo_7.11.2018

2. Giới thiệu về VCIC

3. Giới thiệu về KVIC và kế hoạch hợp tác

4. Giới thiệu về KIC

5. Giới thiệu ngân hàng DNA

6. Giới thiệu về Hanwha

7. 2-pager VCIC