Hàng Xanh - Green Street

Cùng với xu hướng hiện tại của phát triển bền vững, Hàng Xanh cung cấp dịch vụ tư vấn về đổi mới sản xuất và các sản phẩm bền vững, hướng tới khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nghệ thuật và hàng thủ công, hàng hóa chuyển động của người tiêu dùng nội thất và nhanh (FMCG). Không giống như các nhà cung cấp các giải pháp duy nhất trên chiến lược, thiết kế, công nghệ, nghiên cứu thị trường riêng biệt, Hàng Xanh cung cấp các giải pháp tổng thể, trọn gói theo hướng phát triển bền vững.